ETR

bip

Likwidacja barier funkcjonalnych u osób niepełnosprawnych

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

I. Zakres przedmiotowy:

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych (uwzględniając indywidualne wymogi stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej) to wszelkie prace adaptacyjne, budowlano-instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych, w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Likwidacja barier architektonicznych ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Bariery techniczne to przeszkody w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tego rodzaju barier powinna powodować sprawniejsze, lepsze funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie oraz umożliwić wydatniejsze jej funkcjonowanie.

II. Kto może ubiegać się o likwidację barier. O dofinansowanie na likwidację barier ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ubiegać się osoba:

 • posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.);
 • która złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobie niepełnosprawnej raz w roku, natomiast dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

III. Wysokość dofinansowania Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu wynosi maksymalnie do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 5 % kosztów przedsięwzięcia wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

IV. Tryb postępowania Kwalifikacje wniosków przeprowadza się w trzech etapach:

 1. Etap pierwszy - kwalifikacja wstępna.
 2. Etap drugi - kwalifikacja merytoryczna.
 3. Etap trzeci - decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznaniu dofinansowania.

W pierwszym etapie wniosek złożony przez osobę niepełnosprawną podlega weryfikacji pod względem formalnym. Jeśli wniosek ma uchybienia formalne (jest niekompletny) PCPR informuje o konieczności uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawcy o zaistniałej sytuacji.

W drugim etapie komisja złożona z pracowników PCPR Krasnystaw przeprowadza kwalifikacje merytoryczne wniosków. W przypadku barier architektonicznych dokonuje wizji lokalnej u osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie. O terminie wizji każda osoba niepełnosprawna jest powiadamiana telefonicznie.

Etap trzeci to ocena zasadności przyznania pomocy poszczególnym osobom niepełnosprawnym oraz decyzja komisji PCPR o przyznaniu lub odmowie przyznania kwoty dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Wnioskodawca, który zostanie poinformowany pisemnie o przyznaniu dofinansowania do likwidacji barier jest zobowiązany ustalić zakres zadania w porozumieniu z PCPR (tj. zakres likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się). W przypadku barier architektonicznych sporządza kosztorys budowlany ze szkicem, wycenę ustalonego zakresu likwidacji barier i dostarcza do PCPR. W koniecznych przypadkach wnioskodawca przed podpisaniem umowy może być poproszony o dostarczenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na przyłącze wodno-kanalizacyjne, wskazanie inspektora nadzoru. Następnie wnioskodawca podpisuje umowę o dofinansowanie do likwidacji barier ze środków PFRON.

Wypłata dofinansowania następuje po zakończeniu realizacji zadania związanego z likwidacją barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Szczegółowe zapisy zawiera umowa o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych.

I. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON może obejmować:

 1. budowę pochylni - podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnych samodzielny dostęp do lokalu wraz z wyrównaniem nawierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnię oraz dojścia do budynku,
 2. dostawę, zakup, montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych,
 3. roboty polegające na likwidacji: progów, zróżnicowania poziomów podłóg,
 4. przystosowanie drzwi (w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), tj. zakup i montaż drzwi wejściowych (zewnętrznych) o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych - co najmniej 80 cm,
 5. wymianę okien na dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w pomieszczeniu, gdzie przebywa wnioskodawca),
 6. zakup i montaż windy,
 7. wyrównanie, niwelację terenu, budowę chodnika od budynku do granicy posesji w przypadku dużych nierówności terenu w przypadku gdy wnioskodawca porusza się na wózku inwalidzkim lub ma duże (widoczne) trudności w poruszaniu się,
 8. dostosowanie łazienki i wc do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 9. przystosowanie mebli kuchennych do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym: obniżenie zlewozmywaka, zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim, zakup i montaż ruchomych półek i szuflad na specjalnych prowadnicach, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 stopni.

II. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON może obejmować:

 1. sprzęt elektroniczny typu laptop, komputer stacjonarny z monitorem, tablet,
 2. specjalistyczny sprzęt służący do komunikowania się, programy specjalistyczne np. Mówik,
 3. radiomagnetofon, smartfon, dyktafon, syntezator mowy, powiększalnik,
 4. inny sprzęt ułatwiający komunikowanie się wskazany przez lekarza.

III. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON może obejmować:

 1. łóżko rehabilitacyjne (ortopedyczne),
 2. zakup, dostawę, montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego,
 3. inny sprzęt likwidujący bariery techniczne wskazany przez lekarza.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Bariery architektoniczne

 

Bariery w komunikowaniu się

 

Bariery techniczne

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa