ETR

bip

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Adresaci i formy pomocy w ramach programu w module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu słuchu

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu wzroku
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

1. w przypadku modułu I:

 1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania
 2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku

2. w przypadku modułu II – opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa