ETR

bip

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację tego zadania.

Link: wniosek do pobrania

Załączniki do wniosku:

 1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny 3 miesiące).
 2. Statut.
 3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku - załącznik Nr 1.
 4. Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie części zadania nieobjętej dofinansowaniem z PFRON - załącznik Nr 2.
 5. Oświadczenie, że Wnioskodawca nie posiada wymaganych zobowiązań wobec PFRON, zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, US oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także, że w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie - załącznik Nr 3.
 6. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest:
  1. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz.1829 z późn. zm.) do wniosku dołącza się:
   • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
   • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
  2. pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej- do wniosku dołącza się:
   • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
   • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
   • informację, o której mowa w pkt. a

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa