ETR

bip

Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 

 1. które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.),
 2. których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 3. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może dotyczyć jedynie kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po zawarciu stosownej umowy o przyznanie dofinansowania. 
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Dokumenty wymagane do uzyskania dofinansowania: 

 1. faktura pro forma (oferta cenowa) na sprzęt rehabilitacyjny wystawiona na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne lub jego przedstawiciela ustawowego;
 2. kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, bądź też kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
 3. oświadczenie o miejscu pobytu stałego;
 4. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
 5. opinia lekarska potwierdzająca konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego. 


Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 
Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację tego zadania. 

Dokumenty wymagane do uzyskania dofinansowania: 

 • Aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące) - w przypadku wniosku składanego przez organizację pozarządową;
 • Statut;
 • Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wnioskodawcy;
 • Sposób reprezentacji (z mocy ustawy, wpis w rejestrze sądowym, pełnomocnictwo);
 • Potwierdzenie posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o nieposiadaniu zaległości wobec PFRON oraz o tym, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy;
 • Kalkulacja wydatków związanych z przedmiotem wniosku;
 • Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
 • W przypadku gdy Wnioskodawca jest: przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 • W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, do wniosku dołącza się:
  1. potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
  2. informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku,
  3. informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 stycznia 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Sprzęt rehabilitacyjny

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Realizacja: Cedrowa Grupa