ETR

bip

Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 

  1. które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.),
  2. których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
    1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  3. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
  4. które złożą wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może dotyczyć jedynie kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po zawarciu stosownej umowy o przyznanie dofinansowania. 
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa