ETR

bip

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

I. Normy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,(t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. z 2015r. poz. 926.

II. Wnioskodawca może ze środków PFRON zorganizować dla osób niepełnosprawnych np. festyny okolicznościowe (np. Dzień Niepełnosprawnego, Dzień Dziecka), imprezy integracyjne (np. integracyjny festyn domów pomocy społecznej), imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, Choinka), imprezy o charakterze sportowym (np. biegi uliczne, zawody sportowe - pływackie, piłka nożna, koszykówka, szachy), rajdy (np. piesze, rowerowe), kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, konkursy plastyczne, malarskie, poetyckie; festiwale piosenki, malarstwa itp.

III. O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się: osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania; a także
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jednak, jeżeli ubiegający się o nie podmiot ma zaległości wobec PFRON, lub też w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

IV. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych może wynieść maksymalnie do 60% kosztów przedsięwzięcia.

V. Środki uzyskane z PFRON Wnioskodawca może przeznaczyć m.in. na: wyżywienie osób niepełnosprawnych, zakwaterowanie, transport, nagrody rzeczowe, wynajem pomieszczeń lub sprzętu pomocniczego, zakup środków czystości, jednorazowych sztućców, serwetek itp. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

VI. Procedura przyznawania dofinansowania Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie. Podstawę przyznania dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji określonego zadania.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację tego zadania.

Linki do wniosku:

Załączniki do wniosku:

 1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące).
 2. Statut.
 3. Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania – załącznik Nr 1.
 4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku - załącznik Nr 2.
 5. Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie części zadania nieobjętej dofinansowaniem z PFRON - załącznik Nr 3.
 6. Oświadczenie, że Wnioskodawca nie posiada wymaganych zobowiązań wobec PFRON, zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, US oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także, że w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie - załącznik Nr 4.
 7. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do realizacji zadania - załącznik Nr 5.
 8. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest:
  1. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz.1829 z późn. zm.) do wniosku dołącza się:
   • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
   • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
  2. pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej- do wniosku dołącza się:
   • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
   • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
   • informację, o której mowa w pkt. a

 Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Obsługi Wsparcia SOW PFRON dostępnego na stronie: https://sow.pfron.org.pl

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa