Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

I. Normy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,(t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. z 2015r. poz. 926.

II. Wnioskodawca może ze środków PFRON zorganizować dla osób niepełnosprawnych np. festyny okolicznościowe (np. Dzień Niepełnosprawnego, Dzień Dziecka), imprezy integracyjne (np. integracyjny festyn domów pomocy społecznej), imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, Choinka), imprezy o charakterze sportowym (np. biegi uliczne, zawody sportowe - pływackie, piłka nożna, koszykówka, szachy), rajdy (np. piesze, rowerowe), kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, konkursy plastyczne, malarskie, poetyckie; festiwale piosenki, malarstwa itp.

III. O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się: osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania; a także
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jednak, jeżeli ubiegający się o nie podmiot ma zaległości wobec PFRON, lub też w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

IV. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych może wynieść maksymalnie do 60% kosztów przedsięwzięcia.

V. Środki uzyskane z PFRON Wnioskodawca może przeznaczyć m.in. na: wyżywienie osób niepełnosprawnych, zakwaterowanie, transport, nagrody rzeczowe, wynajem pomieszczeń lub sprzętu pomocniczego, zakup środków czystości, jednorazowych sztućców, serwetek itp. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

VI. Procedura przyznawania dofinansowania Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie. Podstawę przyznania dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji określonego zadania.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację tego zadania.

dokument do pobrania:

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Realizacja: Cedrowa Grupa