ETR

bip

Turnusy rehabilitacyjne

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych


I. Zakres przedmiotowy:
Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowana formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ubiegać się osoba:

  • posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.);
  • która złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

III. Wysokość dofinansowania:

  1. 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem" - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
  2. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  3. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  4. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
  5. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Różnicę pomiędzy kosztem turnusu rehabilitacyjnego, a kwotą dofinansowania pokrywa wnioskodawca ze środków własnych.

IV. Tryb postępowania.

Kwalifikację wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przeprowadza się w trzech etapach:

  • Etap pierwszy - kwalifikacja wstępna
  • Etap drugi - ocena merytoryczna
  • Etap trzeci - decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania.

W pierwszym etapie złożony przez osobę niepełnosprawna wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym. Jeśli wniosek posiada uchybienia formalne (jest niekompletny) PCPR wzywa do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
Etap drugi to ocena sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
Etap trzeci to decyzja komisji PCPR o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobie w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna.
Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do tut. centrum informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.
Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 stycznia 2024 r.

Turnusy rehabilitacyjne

Dokumentu do pobrania:

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa