ETR

bip

Statut PCPR

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRASNYMSTAWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
 6. ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w spraw nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.),
 7. innych przepisów prawa szczególnie dotyczących jednostek organizacji pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych,
 8. niniejszego Statutu.

 

§ 1

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, zwane dalej "Centrum" jest jednostką organizacyjną Powiatu Krasnostawskiego, za pomocą której Zarząd Powiatu w Krasnymstawie wykonuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.
 2. Siedzibą Centrum jest miasto Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, a terenem jego działalności Powiat Krasnostawski.
 3. Centrum jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Krasnostawskiego.

§2

 1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:
  1. pomocy społecznej,
  2. pieczy zastępczej,
  3. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 3. Szczegółowy zakres działania Centrum, jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa "Regulamin Organizacyjny" Centrum uchwalany przez Zarząd Powiatu.
 4. Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy Kodeksu pracy.

§ 3

 1. Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
 2. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum jest Starosta.
 4. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy pracowników jednostki.
 5. Dyrektor opracowuje regulamin organizacyjny Centrum określający organizację i zasady funkcjonowania który następnie uchwala Zarząd Powiatu w Krasnymstawie.

§4

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 3. Wydatki Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody uzyskane odprowadzane są na rachunek budżetu Powiatu.
 4. Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 5. Dla realizacji zadań statutowych Centrum pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europej skiej i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.

§ 5

 1. Zmiany i uzupełnienia statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

PCPR Krasnystaw

direction signsul. Sobieskiego 3,
22-300 Krasnystaw

telefon ico82 576 72 97
82 576 71 06

sekretariat@pcprkrasnystaw.pl

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa