ETR

bip

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu w module II:

  • stopień niepełnosprawności
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Zakres pomocy w ramach programu w module II:

  • opłata za naukę (czesne)
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich / szkół doktorskich

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
  • przerwa w nauce

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa