ETR

bip

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu w module II:

  • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym lub umiarkowanym
  • uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Zakres pomocy w ramach programu w module II:

  • opłata za naukę (czesne)
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

  • kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
  • przerwa w nauce

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Realizacja: Cedrowa Grupa