ETR

bip

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby fizyczne:

 1. które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.),
 2. których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Przykładowy wykaz przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, do zakupu których można ubiegać się o dofinansowanie:
aparat słuchowy, aparat szynowo-opaskowy, balkonik, cewnik wewnętrzny, cewnik zewnętrzny, indywidualny przedmiot pionizujący, kula łokciowa, laska trójnóg, materac ortopedyczny, materac przeciwodleżynowy, obuwie ortopedyczne, peruka, pieluchomajtki, podpórka 2-kołowa, poduszka przeciwodleżynowa, proteza goleni, proteza kończyny dolnej, proteza piersi, proteza podudzia, proteza ramienia, proteza uda, stała proteza kończyny dolnej, szkła okularowe, wkładka uszna indywidualna, worek na mocz, wózek inwalidzki

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 1. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:

 1. faktury za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawione na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne lub jego przedstawiciela ustawowego, określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, kwotę udziału własnego wnioskodawcy oraz całkowity koszt zakupu; lub też zamówienie (oferta cenowa) danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego;
 2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, bądź też kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
 3. kserokopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 4. wniosek wraz z załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Dokumenty do pobrania:

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa