ETR

bip

Orzekanie o niepełnosprawności

Osoby z Powiatu Krasnostawskiego orzekane są przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.

Wnioski wraz z dokumentacją medyczną można składać:

 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, pokój nr 10, tel. 82 576 72 97 wew. 29.
 • w siedzibie Powiatowego Zespołu w Chełmie lub przesłać pocztą na adres:
  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie,
  Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

  III piętro – pokoje od 306 do 311, Tel./fax: (82) 565-33-79

Posiedzenia komisji lekarskich Powiatowego Zespołu odbywają się w umówionych terminach w PCPR w Krasnymstawie, pokój 9.

Informacje i pliki do pobrania:

 

CZEMU SŁUŻY ORZECZNICTWO DO CELÓW POZARENTOWYCH

Posiadanie orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień.

 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych;
 • z ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów;
 • w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej;
 • z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 • z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością);

ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Zespół:

 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 • wydawanie legitymacji
 • wydawanie kart parkingowych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

 • o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia);
 • o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastu lat);
 • znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy osób drugich w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekkim stopniu niepełnosprawności - zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo.

UWAGA: Orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Pracodawca musi wówczas zapewnić odpowiednie warunki pracy, uwzględniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa