ETR

bip

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw.
 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danychza pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w szczególności: 1) imię i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) miejsce i data urodzenia, 4) adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 5) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, w przypadku cudzoziemca numer paszportu lub karty pobytu, 6) zawarte w dokumentach składanych w siedzibie ADO - przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie;
  1. niezbędnych do należytego wypełnienia zadań statutowych jednostki;
  2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  5. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw;
  6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, które realizują zadania pomocy społecznej, bądź współpracują przy ich realizacji;
  2. podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

PCPR Krasnystaw

direction signsul. Sobieskiego 3,
22-300 Krasnystaw

telefon ico82 576 72 97
82 576 71 06

sekretariat@pcprkrasnystaw.pl

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa