ETR

bip

Zadania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji

Wykonywane przez nasze Centrum zadania wynikające z powyższych ustaw to między innymi:

 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze rodziny zastępcze
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez umieszczanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 • zapewnienie opieki i rehabilitacji dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez umieszczanie ich w domach pomocy społecznej
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze, osób które otrzymały status uchodźcy, osób otrzymujących kartę Polaka
 • realizacja zadania związanego z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu,
 • prowadzenie mieszkań chronionych,
 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • realizacja dofinansowań dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier funkcjonalnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych
 • nadzór i przekazywanie środków dla Warsztatów Terapii Zajęciowych
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

PCPR Krasnystaw

direction signsul. Sobieskiego 3,
22-300 Krasnystaw

telefon ico82 576 72 97
82 576 71 06

sekretariat@pcprkrasnystaw.pl

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa