ETR

bip

Program wyrównywania różnic między regionami

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2024.

Powiat Krasnostawski przystąpił do ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, które zamieszkują regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON realizowanych projektów na terenie powiatu krasnostawskiego wynosi odpowiednio do:

 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze A
 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze B
 • 50% kosztów realizacji projektu w obszarze C
 • 85% kosztów realizacji projektu w obszarze D, natomiast 95% kosztów realizacji projektu w przypadku WTZ
 • 20% całkowitych kosztów realizacji projektu dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Warunkiem udziału w Programie jest nieposiadanie:

 • wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 • wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Środki stanowiące wkład własny beneficjentów pomocy, bądź realizatorów Programu nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Wnioski i wystąpienia w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C, D, F i G należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3 w terminie do 09 lutego 2024 roku.

Nabór wniosków w obszarach A i E jest prowadzony w trybie ciągłym i należy je złożyć do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej PFRON

Pliki do pobrania:.

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PRFON projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
 2. Wystąpienie w sprawie uczestnictwa Projektodawcy w realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III.

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa