ETR

bip

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której czas trwania zajęć wynosi do 7 godzin dziennie, łącznie 35 godzin tygodniowo.

Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Celem działania warsztatu jest rehabilitacja prowadząca do włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz przygotowująca uczestników do życia w środowisku społecznym. Terapia przebiega zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, opracowanym dla każdego uczestnika przez radę programową warsztatu.

Osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy, ubiegająca się o przyjęcie do warsztatu powinna mieć wskazanie do tego rodzaju rehabilitacji w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności oraz powinna złożyć podanie do WTZ z prośbą o przyjęcie.

Działalność warsztatów dofinansowywana jest ze środków PFRON. Na terenie powiatu krasnostawskiego funkcjonują 2 warsztaty dla których organem założycielskim i prowadzącym są organizacje pozarządowe:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
    W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 46 osób niepełnosprawnych. Są to osoby, których niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu orzeczniczego.
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej w Żułowie.
    Uczestnikami zajęć terapeutycznych jest 30 osób niepełnosprawnych. Stosowane formy terapii zajęciowej dostosowane jest do zainteresowań i możliwości psychofizycznych uczestników.

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Realizacja: Cedrowa Grupa